Javasolt böngészők

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat

1. Általános leírás

 

Jelen szabályzat tartalmazza Kis Viktor (3400 Mezőkövesd, Szőlő út 49), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)és a Nyomtatvanykitolto.pe.hu által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) belső adatkezelési, adatbiztonsági rendjét, adatközlési főbb szabályait. Az alábbiakat Szolgáltató minden adatkezelési fázisában be kell tartani.

 

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Szolgáltató a Felhasználó által a Weblapon megadott adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

 

A Felhasználó a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha elfogadta a jelen szerződés feltételeit.

 

2. Az adatkezelő megnevezése, alapelvek az adatkezelés során

1.1 Adatkezelő (továbbiakban: szolgáltató) adatai

Neve: Kis Viktor, Egyéni Vállalkozó.

Adószáma: 60820316-1-25

Email cím: info@onyk.hu

1.2 A szolgáltató címe

3400 Mezőkövesd, Szőlő út 49.

1.3 A szolgáltatás internetes címe:

            http://www.onyk.hu

 

Az adatkezelés az adatkezelővel kapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik; az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) szabályozza.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

 

A Szolgáltató által kezelt adatok megadása önkéntes. A Szolgáltató az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

A Szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

 

3. Definíciók, fogalmak

 

Szolgáltató: az weblap üzemeltetője, a szolgáltatás nyújtója, az 1. pontban megjelölt gazdálkodó szervezet.

 

Weblap, weboldal: A szolgáltatás internetes elérési címe. 1.3-as pontban rögzítve.

 

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az elektronikus szolgáltatást.

 

Ügyfél: a Felhasználó által a weblapon létrehozott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet.

 

Ügyfél adatok: a Felhasználó által az ügyfélre jellemző mindennemű adat

 

Látogató: Nem regisztrált felhasználó

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

 

Különleges adat:

-         a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

-         az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

 

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az ügyféllel vagy az adatfeldolgozóval.

4. Regisztráció során megadott adatok

 

4.1. Regisztrációhoz kapcsolódó adatok

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

- felhasználónév,
- saját e-mail cím,
- jelszó,
- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
- telefonszám

 

4.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

A felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

4.3. Egyedi azonosítási adatok

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

 

5. A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok a weblapon

 

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez, Ügyfeleinek adatait önkéntesen megadhatja. Ezen adatok megadásához az Ügyfélnek hozzá kell járulnia írásban, melyet a Felhasználóval közösen tesznek meg.

 

Ezen adatok kezeléséért teljes mértékben a Felhasználó a felelős!

 

A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szolgáltatás igénybevételéből fakadó jogsérelemért, amely a Felhasználó és az Ügyfél között merül fel.

 

6. Figyelembevett joganyagok

 

- 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

- 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

-továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;

- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);

- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

- 79/1995. (IV.30.) kormány rendelet - a minősített adatok kezelésének rendjéről szóló kormány rendelet.

- 50/1998 kormány rendelet. - a zártcélú hálózatokról szóló kormány rendelet

 

7. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

7.1 Jogalap

Az adatkezelésre a weblapon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

A Szolgáltató tiszteletben tartja az oldalra látogatók személyiségi jogait.

A honlap látogatása általában ingyenes, és anélkül megtekinthető, hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adni. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött.

 

A regisztráció során személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni.

 

A Szolgáltató csak akkor gyűjt személyes információt az Felhasználóról (mint név, cím, telefon vagy e-mail cím), ha azt önszántából adja meg. Amennyiben az Felhasználó megadja személyes adatait a Szolgáltatónak, azok felhasználásra kerülhetnek marketing célokból, illetve kapcsolatfelvétel céljából.

 

A honlap használatával a látogató, mint Felhasználó, elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit.

 

Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon.

7.2 Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében tárolja.

7.3 Az adatkezelés módja

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez és szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adatokhoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek. Az adatok módosítására a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor, a hibás adatok törlésre kerülnek. Az adatokról biztonsági mentés készül.

7.4 A rendszer működtetése technikailag rögzítésre kerülő adatok

A felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

7.5 Személyes adatok védelme

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

7.6 Személyes adatok ellenőrzése

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

8. Az adatkezelés időtartama

 

8.1.Regisztráció során megadott adatok

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

8.2. Naplózott adatok

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – A működés során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

8.3.Egyéb adatok

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

9. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

9.1. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

9.2. Adatfeldolgozás

Az informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. szolgáltatást karbantartó, könyvelő) vehet igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

9.3. Adattovábbítás

A fentieken túl az Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső szerv részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

10. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

10.1. Tájékoztatás formája

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az info@onyk.hu e-mail címen. A Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

10.2. Tájékoztatás ideje

A Szolgáltató az Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

10.3. Tájékoztatási elérhetőségek

Az érintett a jogait az 1-es pontban leírt elérhetőség útján gyakorolhatja.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

10.4. Adatok törlése vagy módosítása

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weblapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli vagy módosítja az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

10.5. Valótlan felhasználói adatok

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weblap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10.6. Adatok ellenőrzése

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

10.7. Jogorvoslati lehetőség

Kifogás esetén a Felhasználó jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhetnek az alábbi hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 5
Honlap: www.naih.hu

 

11. E-mail címek felhasználása

 

11.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

11.2. Azonosítás, kapcsolattartás

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

11.3. Szolgáltatások változása, fejlesztési célok

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

11.4 Rendszerszintű levelek

            A Szolgáltató a Felhasználónak a fiókjával kapcsolatos módosítások, jelszó-emlékeztetők és egyéb rendszerszintű levelek (karbantartás, stb) céljából e-mailt küldhet a regisztrált e-mail címre. Ezen levelekről a Felhasználó nem iratkozhat le

11.5. Reklám, hirdetés

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést, vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

12. Egyéb rendelkezések

 

12.1. Felhasználó aktivitási adatai

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

12.2. Céltól eltérő adatfelhasználás

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

12.3. Adatok biztonsága

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

12.4. Szabályzat módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az egyoldalúan módosítsa. A Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban ... ) tájékoztatni kell. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

12.5 Egyéb adatok

A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel.

12.6 A Felhasználó által megadott adatok

            A Felhasználó elfogadja, hogy az összes információért (adat, szöveg, kép, grafika stb.) amit a Szolgáltató Weblapján elhelyez a Felhasználót terheli a jogi felelősség. Ezen adatok hitelességét és jogosságát a Szolgáltatónak nem kötelessége ellenőrizni, ezért jogi felelősségre nem vonható a Szolgáltató.

12.7 Fejlesztés, illetéktelen adatszerzés

            A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges hibákból, programozási hibákból, számítástechnikai támadásokból eredő illetéktelen adatszerzésekért.

 

Az Felhasználó feltétel nélkül elfogadja hogy a weblapon az általa megadott adatokhoz a Szolgáltató a weblapon keletkezett hibák javítása és a jövőbeni fejlesztések céljából hozzáférjen.

 

 

13. Ügyfélszolgálatának elérhetősége és hibabejelentő szolgálatának adatai

 

Telefon: 06-30-350-25-05 (Kis Viktor), hétfőtől péntekig 9:00-től 16:00-ig

 

Email cím: info@onyk.hu

 

Postai úton: 3400, Mezőkövesd, Szőlő út 49

 

A ’Kapcsolat’ menüpont alatt a weboldalon keresztül is kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. Ezen menüpont alatt megadott személyes információk (név, email cím, telefonszám) csak és kizárólag a kommunikáció szempontjából használhatja fel a Szolgáltató.

 

Hatályba lépés kelte: 2015. február 24.

Készült: 2015. február 24.