Javasolt böngészők

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 


Általános leírás

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Kis Viktor (3400 Mezőkövesd, Szőlő út 49), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) és a Nyomtatvanykitolto.pe.hu által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Felhasználó a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha elfogadta a jelen ÁSZF feltételeit.

 

1. A szolgáltató neve, címe

 

1.1 A szolgáltató adatai

Neve: Kis Viktor, Egyéni Vállalkozó.

Adószáma: 60820316-1-25

Email cím: info@onyk.hu

1.2 A szolgáltató címe

3400 Mezőkövesd, Szőlő út 49.

1.3 A szolgáltatás internetes címe:

            http://www.onyk.hu

 

 

2. Ügyfélszolgálat elérhetősége és hibabejelentő szolgálat adatai

 

Telefon: 06-30-350-25-05 (Kis Viktor), hétfőtől péntekig 9:00-től 16:00-ig

 

Email cím: info@onyk.hu

 

Postai úton: 3400, Mezőkövesd, Szőlő út 49

 

A ’Kapcsolat’ menüpont alatt a weboldalon keresztül is kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. Ezen menüpont alatt megadott személyes információk (név, email cím, telefonszám) csak és kizárólag a kommunikáció szempontjából használhatja fel a Szolgáltató. Ezen adatok kezelésére is az ÁSZF és az Adatkezelés szabályzatban leírtak vonatkoznak.

.

 

3. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya

 

3.1. Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése.

3.2. Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján

nyújtott hozzáférési szolgáltatásokra terjed ki.

 

3.3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Felhasználó, Weblap

Szolgáltató: az weblap üzemeltetője, a szolgáltatás nyújtója, az 1. pontban megjelölt gazdálkodó szervezet.

 

Weblap: A szolgáltatás internetes elérési címe. 1.3-as pontban rögzítve.

 

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az elektronikus szolgáltatást.

 

Felhasználó által megadott adatok: Minden olyan szöveges vagy nem szöveges adat melyet a felhasználó a weblapon megad, feltölt vagy elhelyez.

 

3.4 Az ÁSZF a szolgáltatás megkezdésének napjától kezdődően határozatlan ideig van

hatályban.

 

4. Regisztráció

 

A Regisztráció menüpont alatt/gomb megnyomásával, az ott található adatlap pontos, hiánytalan kitöltésével valósul meg a regisztráció.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatásbeli problémákért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása

 

A szerződés létrejöttével a Felhasználó jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére. 

 

Szolgáltató köteles a Felhasználó által megrendelt szolgáltatások biztosítására.

 

A Felhasználó elfogadja hogy a Szolgáltató által küldött hírlevelek, promóciós e-mail-ek a tagság részét képezik, amelyről a Felhasználó leiratkozhat, kivéve azon rendszerleveleket amelyek a Felhasználó fiókkezelésével (pl.: jelszóváltoztatás, felfüggesztés), és a szolgáltató rendszer változásaival kapcsolatosak.

 

 

 

6. A szerződés megszűnése

 

Mindkét szerződő fél jogosult a szerződést azonnal hatállyal megszüntetni.

 

A Felhasználó kezdeményezheti a regisztrációjának megszüntetését a Weblapon, ez esetben a Szolgáltató köteles eltávolítani a felhasználó által a Weblapon megadott minden adatot.

 

A Szolgáltató és/vagy a Felhasználó halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

 

Amennyiben a Felhasználó ezen szerződésben foglaltakat megszegi, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatást korlátozni.

 

7. Adatbiztonságra vonatkozó szabályok

 

A Felhasználó a tőle elvárható minden biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a felhasználói nevét és jelszavát illetéktelen személyek ne szerezhessék meg.

 

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében tárolja. A Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Felhasználó adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges hibákból, programozási hibákból, számítástechnikai támadásokból eredő illetéktelen adatszerzésekért.

 

A Felhasználó feltétel nélkül elfogadja hogy a weblapon az általa megadott adatokhoz a Szolgáltató a weblapon keletkezett hibák javítása és a jövőbeni fejlesztések céljából hozzáférjen.

 

A Felhasználó elfogadja, hogy az összes információért (adat, szöveg, kép, grafika stb.) amit a Szolgáltató Weblapján elhelyez a Felhasználót terheli a jogi felelősség. Ezen adatok hitelességét és jogosságát a Szolgáltatónak nem kötelessége ellenőrizni.

 

Továbbá a Felhasználó elfogadja az Adatkezelési nyilatkozatban leírtak, melyet a Szolgáltató a weblapon elhelyez.

 

Egyéb kérdésekben az Adatkezelési nyilatkozat a mérvadó.

 

8. Egyéb rendelkezések, jogvita

 

A Felhasználó vállalja, hogy amíg Ügyfele és/vagy Tagja a jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződéseknek, addig a jelen ÁSZF.-ben szabályozott rendszerben sem ő, sem közeli hozzátartozója(i) nem értékesít, vagy ha kilép a jelen rendszerből, akkor utána sem ő, sem közeli hozzátartozója(i) 2 évig nem épít ilyen, vagy hasonló üzleti modellel vállalkozást.

 

Jelen pont megszegése esetén a Felhasználó és/vagy Tag kártérítést köteles fizetni a Szolgáltatónak.

 

A Weblapra való regisztrálás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, adatvesztésért, amely a Weblapra való csatlakozás miatt következett be. Ebbe beleértve az üzemeltetésből fakadó adatvesztést, vagy a Felhasználó által használt egyéb szoftverével kapcsolatos inkompatibilitásért.

 

Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből eredő vitáikat megkísérlik békés úton, megegyezéssel, peren kívül rendezni, melynek érdekében kötelesek személyes egyeztetést kezdeményezni.

 

Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre vagy a másik fél attól elzárkózik, úgy a felek a jogvitájukra, a hatáskörébe tartozó ügyekben területileg illetékes Bíróság, adatvédelmi ügyekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-eket az internetes weblapján mindenki számara megtekinthetően közzéteszi.

 

Jelen szabályzat külön értesítés nélkül megváltozhat, változását a Szolgáltató köteles feltüntetni a www.nyontatvanykitolto.pe.hu honlapon. A szabályzat nem ismerése a Felhasználó nem menti fel annak betartása alól.

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott előírások tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

 

Hatályba lépés kelte: 2015. február 24.

Készült: 2015. február 24.